Algemene Voorwaarden

Disclaimer

 

WoundQuality aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden door middel van grafische of elektronische technieken of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de directeur.

Voor eventuele verbeteringen en suggesties houden wij ons aanbevolen. Uw opmerkingen en/of verbeterpunten kunt u per email sturen aan info@woundquality.nl

 

Privacyverklaring


 Wound Quality vindt het van groot belang om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Als u één van onze cursussen volgt, is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens van u vastleggen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wound Quality bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wound Quality verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering

van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld

het verstrekken van adresgegevens om een vakblad te verzenden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wound Quality maakt gebruik van Google ……….. teneinde de service en de website continu

te verbeteren en up to date te houden.

 

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Definities
1.1    Deelnemer: De persoon die deelneemt aan een door de Wound Quality georganiseerde training, congres, opleiding of scholing.
1.2    Overeenkomst:
De Algemene Voorwaarden, alsmede enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
1.3    Partij:
Iedere Partij bij deze Overeenkomst.
1.4   Trainer / docent:
De door de Wound Quality of via de Wound Quality gecontracteerde professional, die het inhoudelijke en praktische deel van de training, opleiding of scholing verzorgt.
1.5    Training, opleiding en scholing:
Een door de Wound Quality georganiseerde activiteit met het doel kennis over te dragen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot uitvoering van werkzaamheden en leveringen van goederen, die betrekking hebben op door Wound Quality georganiseerde trainingen, opleidingen, congressen, scholingen en verkoop van goederen.
2.2    De inschrijving voor een training, opleiding, congres, scholing en/of aanschaf van goederen geldt als acceptatie van deze voorwaarden.
2.3    Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken als Partijen dat voor de opdracht schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanmelding en deelneming
3.1    Aanmelding voor een training, congres, opleiding of scholing kan plaatsvinden via het betreffende aanmeldingsformulier op de website www.woundquality.nl
3.2    Een deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd. Een Deelnemer kan zijn/haar aanmelding en/of koop zonder opgaaf van reden annuleren. Bij afmelding of annulering binnen 2  maanden voorafgaand aan datum van activiteit als gesteld in 3.1, vindt geen restitutie plaats van de kosten.
3.3    Deelneming aan de training, opleiding of scholing is alleen mogelijk indien de deelname in een overeenkomst tussen de Wound Quality en de deelnemer is vastgelegd.

Artikel 4 Certificering
4.1    De deelnemer krijgt na afloop van een training, opleiding of scholing een bewijs van deelname (certificaat) uitgereikt.


Artikel 5 Annulering
5.1    De Wound Quality heeft zonder opgaaf van redenen het recht de trainingen, congressen, opleidingen en scholingen te annuleren of een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer(s) recht heeft/hebben op volledige terugbetaling van reeds betaalde deelnamekosten.
5.2    Een Deelnemer heeft na inschrijving 14 dagen bedenktijd en kan de overeengekomen deelname tot 2 maanden voor aanvang van de training, opleiding of scholing kosteloos annuleren. Indien de annulering plaatsvindt binnen 8 weken voor aanvang van de training, opleiding of scholing blijven de volledige kosten verschuldigd.
5.3    De Wound Quality heeft het recht een deelname aan een training, congres, opleiding en/of scholing te weigeren als niet tijdig aan de betalingsverplichting is voldaan.

Artikel 6 Auteursrecht
6.1    Het auteursrecht op de door de Wound Quality uitgegeven informatie, materiaal voor trainingen, opleidingen en scholingen berust bij de Wound Quality, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
9.2    Zonder schriftelijke toestemming van de Wound Quality mogen deelnemers geen gegevens uit de beschikbaar gestelde materiaal voor trainingen, opleidingen en scholingen vermenigvuldigen en/of publiceren.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid
7.1    Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere partij ter kennis of in handen van derden komt.
7.2    Partijen zullen hun personeel en eventueel door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

Artikel 8 Betaling
8.1    De Wound Quality brengt de kosten van de trainingen, congres, opleidingen en scholingen (de prijs) in rekening door middel van een factuur.
8.2    Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur genoemde bankrekening en binnen de op de factuur genoemde termijn.
8.3    In geval van betaling na die termijn, om welke reden dan ook, brengt de Wound Quality de wettelijke rente in rekening. Daarnaast maakt de Wound Quality tevens aanspraak op de wettelijk maximaal vastgestelde vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, indien het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog binnen 14 dagen na aanmaning door deelnemer aan de Wound Quality wordt voldaan.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1    De Wound Quality sluit iedere aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, door welke oorzaak dan ook tijdens een training, congres, opleiding of scholing ontstaan aan een deelnemer, uit, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld.
9.2    De Wound Quality sluit iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van de toepassing van het geleerde uit de training, congres, opleiding of scholing door deelnemers uit, behalve voor zover er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 10 Wijzigingen en aanvullingen
10.1    Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.
10.2    De Wound Quality heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Deelnemer is alleen dan gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële  en aantoonbare verslechtering van de positie van Deelnemer inhouden.

Artikel 11 Slotbepaling
11.1    Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.